Thương mại

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước thành lập Tổ biên tập thị trường nước ngoài

83% tìm kiếm Thông tin Thương mại tỉnh Bình Phước từ Bắc Mỹ và Đức

 •   10/08/2022 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 1536
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong chương trình thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương, thương mại nội địa và xuất nhập khẩu đã đẩy mạnh phát triển nền tảng trực tuyến hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương, các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước. Các mũi nhọn mà Sở Công Thương nhắm tới bao gồm phát triển Kênh thông tin thị trường nước ngoài dành cho nông sản của tỉnh Bình Phước, kết nối giao thương trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại tại địa phương trong vùng và quốc tế. Một Tổ biên tập thị trường nước ngoài được Sở thành lập nhằm đẩy mạnh các hoạt động trên một cách nhanh chóng, chi tiết và hiệu quả. Thị trường quốc tế phù hợp với đặc trưng hàng hóa của Bình Phước mà Sở hướng tới là Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Trung Quốc và nhiều nước khác. Bởi vậy ngoài kênh thông tin tiếng Việt được biên soạn và đăng tải Sở Công Thương triển khai thêm tiếng Anh trong giai đoạn đầu, trước khi mở thêm các ngôn ngữ khác.
Binh Phuoc localities with the Agricultural Product Export Acceleration Program

$56 mio from cashew per year: BU GIA MAP will reach $100 mio if STANDARDIZED CASHEW PLANTING REGIONS

 •   09/08/2022 04:31:00 PM
 •   Đã xem: 744
 •   Phản hồi: 0
Bu Gia Map district of Binh Phuoc province is located in the northeastern strip of the province. This locality is characterized by rich agriculture and of several key perenial crops for export with high economic value such as Cashew, Peppercorn, Durian, Jackfruit, Pomelo, etc. Each year the district’s own import-export turnover of cashew nuts reached 56 million USD, just behind the province’s leading Bu Dang district where reached 100 million USD. In the current situation of fierce commercial competition both at home and abroad, domestic and foreign investors are looking at the land of Bu Gia Map and the cashew tree from a new, positive and highly competitive perspective in the world.
Địa phương với Chương trình tăng tốc xuất khẩu nông sản

56 triệu USD từ điều mỗi năm: BÙ GIA MẬP sẽ cán mốc 100 khi thành VÙNG TRỒNG ĐIỀU

 •   09/08/2022 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 1389
 •   Phản hồi: 0
Huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước nằm trong dải Đông bắc của Tỉnh. Nơi đây mang đặc trưng nông nghiệp trù phú, với nhiều loại cây trồng chủ lực phục vụ xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như Hạt điều, Hạt tiêu, Sầu riêng, Mít, Bưởi,… Mỗi năm kim ngạch xuất nhập khẩu riêng hạt điều của Huyện đạt tới 56 triệu USD, chỉ đứng sau huyện Bù Đăng nơi dẫn đầu Tỉnh đã cán mốc 100 triệu USD. Trong tình mới cạnh tranh thương mại gay gắt cả trong và ngoài nước hiện nay, đầu tư trong và ngoài nước đang nhìn vào vùng đất Bù Gia Mập và cây điều ở góc nhìn mới, tích cực và mang tính cạnh tranh quốc tế cao.
Binh Phuoc localities and banks with the Agricultural Product Export Acceleration Program

BINH PHUOC’s fresh POMELO and THE COMPREHENSIVE EXPORT PROMOTION PROGRAM

 •   08/08/2022 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 734
 •   Phản hồi: 0
There were 1,774 hectares of citrus-family trees including pomelo in Binh Phuoc in 2020, of which the area for harvest was 1,433 hectares with a total production of 11,888 tons per year. Citrus-family trees in the province have been grown mainly in the southwest strip of the province including districts/town Loc Ninh, Binh Long, Hon Quan, Chon Thanh and Dong Phu. Currently, Vietnam’s fresh pomelo has been exported to at least 10 countries and is preparing the final steps to export to the United States. Fresh pomelos of Vietnam being permitted to enter the US does not mean that fresh pomelos of Binh Phuoc are immediately exported to this large-scale and potential market, because the necessary and sufficient conditions of the United States government for fresh pomelos grown in Vietnam entering the United States are too strict. However, Binh Phuoc can strive to export fresh pomelos to the United States through a Comprehensive Export Promotion Program with the participation of both the public sector and the private sector as well as foreign and domestic investors.
Địa phương và Ngân hàng với Chương trình tăng tốc xuất khẩu nông sản

Trái BƯỞI TƯƠI của BÌNH PHƯỚC và CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU TOÀN DIỆN

 •   08/08/2022 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 1508
 •   Phản hồi: 0
Bình Phước năm 2020 đã phát triển 1.774 ha cây họ cam bao gồm cả Bưởi, trong đó diện tích cho sản phẩm 1.433 ha và cho tổng sản lượng thu hoạch 11.888 tấn. Cây bưởi trên địa bàn Tỉnh được phát triển chủ yếu ở dải Tây nam của Tỉnh bao gồm Lộc Ninh, Bình Long, Hớn Quản, Chơn Thành và Đồng Phú. Hiện nay, quả Bưởi tươi của Việt Nam đã được xuất khẩu đi ít nhất 10 quốc gia và đang chuẩn bị các bước cuối cùng để xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Quả Bưởi tươi của Việt Nam được xuất khẩu vào Hoa Kỳ không có nghĩa quả Bưởi tươi của Bình Phước được xuất khẩu ngay vào thị trường quy mô lớn và tiềm năng này, bởi vì các điều kiện cần và đủ của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho quả Bưởi tươi được trồng tại Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ là quá khắt khe. Tuy nhiên, Bình Phước hoàn toàn có thể phấn đấu xuất khẩu được quả Bưởi tươi vào Hoa Kỳ thông qua một Chương trình Thúc đẩy Xuất khẩu Toàn diện Dành cho quả Bưởi tươi có sự tham gia của cả khu vực kinh tế tư nhân, nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài một cách bền vững.
Binh Phuoc localities with the Agricultural Product Export Acceleration Program

Import-export 56 million USD/year and F.A.R.M model: BU GIA MAP ATTRACTS NATURAL FARMING

 •   07/08/2022 07:53:00 AM
 •   Đã xem: 983
 •   Phản hồi: 4
Resolution No. 03-NQ/HU dated January 26, 2021 of the Executive Board of Bu Gia Map district Party Committee, Binh Phuoc province on promoting the development of clean agricultural production, enhancing the application of scientific and technical advances into agricultural production in the period of 2020–2025 and Plan No. 139/KH-UBND dated July 23, 2021 of the People’s Committee of Bu Gia Map district on the implementation of Resolution No. 03-NQ/HU dated January 26, 2021 have quickly become the driving force and basis for promoting agriculture (Agriculture), farmers (Farmers) and rural areas (Rural) in the district, and at the same time creating opportunities to develop export planting regions for the Northeast region of the province when a wave of investors and local businesses (multitude) who are interested in investing in the district. Model F.A.R.M (Farmers-Agriculture-Rural-Multitude) will be able to put Resolution No. 03-NQ/HU and Plan No. 139/KH-UBND into practice in the current period of fierce competition in agricultural production and export at home and abroad.
Địa phương với Chương trình tăng tốc xuất khẩu nông sản

Kim ngạch 56 triệu USD/năm và Mô hình F.A.R.M: BÙ GIA MẬP HÚT ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP SẠCH

 •   06/08/2022 03:20:00 AM
 •   Đã xem: 753
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 26/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện ủy Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước về đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2020–2025 và Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện Bù Gia Mập về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 26/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện ủy đã nhanh chóng trở thành động lực và cơ sở thúc đẩy nông nghiệp (agriculture), nông dân (farmers) và nông thôn (rural) trên địa bàn Huyện, đồng thời tạo cơ hội thúc đẩy phát triển vùng trồng nông nghiệp xuất khẩu cho dải Đông bắc của Tỉnh khi bắt đầu một làn sóng các nhà đầu tư và doanh nghiệp địa phương (multitude) quan tâm đầu tư vào Huyện. Mô hình F.A.R.M (Farmers-Agriculture-Rural-Multitude) sẽ có khả năng đưa Nghị quyết số 03-NQ/HU và Kế hoạch số 139/KH-UBND vào thực tiễn cuộc sống trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt về nông sản xuất khẩu trong và ngoài nước hiện nay.
Banks with the Agricultural Product Export Acceleration Program

BINH PHUOC DoIT building the Foreign Agricultural Market Information Portal

 •   03/08/2022 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 643
 •   Phản hồi: 1
In the context that the industry and trade industry of Binh Phuoc province has not yet firmly entered the stage of deep processing of the province’s key export agro-products, its agriculture industry still faces many difficulties in terms of markets (especially in the segment of vegetables, tubers, fruits, nuts during the harvest season) such as how to optimize agro-product prices, production and processing output, quality and food safety, marketing agro-products, increasing exports and create higher profits for farmers, cooperatives, local businesses and related stakeholders. The growth of the local agriculture sector is one of the supporting directions for the development of the province, sustainable poverty reduction and deep processing of key local agro-products to serve the export market most effectively. In addition to many solutions of the province, the industry and trade sector of the province in turn coordinates with the agriculture sector to complete the Foreign Agro-product Market Portal as an agribusiness and investment ecosystem more convenient, efficient and comprehensive.
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Công Thương Bình Phước thúc đẩy Thông tin Thị trường Nông sản ngoài nước

 •   03/08/2022 11:28:00 AM
 •   Đã xem: 1060
 •   Phản hồi: 0
Trước bối cảnh ngành Công Thương chưa vững bước vào giai đoạn chế biến sâu nông sản xuất khẩu chủ lực của Tỉnh và ngành Nông nghiệp địa phương vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề về thị trường (đặc biệt là phân khúc rau, củ, quả và hạt trong mùa thu hoạch) như làm thế nào để tối ưu hóa việc định giá nông sản, sản lượng sản xuất và chế biến, chất lượng đầu ra và an toàn thực phẩm, tiếp thị nông sản, tăng xuất khẩu và tạo lợi nhuận cao hơn cho nông dân, hợp tác xã cũng như doanh nghiệp địa phương và các bên có liên quan,... Sự tăng trưởng của ngành Nông nghiệp địa phương là một cách để hỗ trợ sự phát triển của Tỉnh, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy chế biến sâu nông sản chủ lực địa phương phục vụ các thị trường xuất khẩu một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh rất nhiều giải pháp chung của Tỉnh, đến lượt ngành Công Thương tỉnh Bình Phước tìm cách hợp tác cùng ngành Nông nghiệp hoàn thiện Cổng Thông tin Thị trường Nông sản ngoài nước như một hệ sinh thái đầu tư kinh doanh nông nghiệp và công nghiệp chế biến thuận lợi, hiệu quả và toàn diện hơn.
The goal of Binh Phuoc Department of Industry and Trade in the new situation

Binh Phuoc Department of Industry and Trade promotes local key agro-products to China

 •   31/07/2022 05:47:00 PM
 •   Đã xem: 1043
 •   Phản hồi: 0
Vietnam and China have a long-standing and large-scale trade relationship, especially the export of agro-products of Binh Phuoc province to the Chinese market in recent years has made great strides in product quantity, output scale and export turnover. This market continues to be expanded for many agro-products of the province and deeply processed products from available agro-products.
Banks with the Agricultural Product Export Acceleration Program

BINH PHUOC a lending mechanism according to the value chain of agri exports

 •   29/07/2022 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 1212
 •   Phản hồi: 0
Binh Phuoc has never been favorable in persuading the local business community to link up the export chain or build an international export value chain agricultural products. In the current new situation, the main agricultural product importing countries such as the EU, the US, Japan, Korea,... and especially the neighboring potential market, China, have quickly changed their management mechanisms of import and required traceability of agricultural products and food at a very deep level. These countries indirectly require farmers, cooperatives and businesses of Binh Phuoc province to successfully export agricultural products and food, in addition to linking with international importers and exporters, to complete the export value chain of domestic agricultural products. The wood processing and manufacturing industry takes the lead in completing the export value chain to the US and EU markets and is continuing to expand the chain scale and new markets; The cashew nut, peppercorn and food (pork, chicken) processing industry has basically formed export value chains to the US, EU, Japan and China markets; while the durian growing and packaging industry is forming an export value chain to the China market and many other markets before starting to accelerate the export of agricultural products of Binh Phuoc province. Stakeholders participating in the export value chain are facing stiff competition in all aspects of the global market, and effective export acceleration requires a comprehensive and capable lending strategy of the banking industry to export value chains before taking into account incentives in terms of capital size, interest rates, loan periods and grace periods. This effort is demanding urgency not only to remove difficulties for the country and localities such as Binh Phuoc province, the local export community but also for the local banking industry itself.
Địa phương với Chương trình tăng tốc xuất khẩu nông sản

Sở Công Thương Bình Phước thúc đẩy Nông sản chủ lực vào Trung Quốc

 •   29/07/2022 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 1520
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ thương mại lâu dài, quy mô lớn, đặc biệt xuất khẩu nông sản trên địa bàn Tỉnh Bình Phước vào thị trường Trung Quốc những năm qua đã có những bước tiến vượt bậc về số loại sản phẩm xuất khẩu, quy mô sản lượng và kim ngạch xuất khẩu. Trong khi thị trường này còn tiếp tục mở rộng cho nhiều nông sản của Tỉnh và các sản phẩm chế biến sâu từ các loại nông sản sẵn có.
Ngân hàng với Chương trình tăng tốc xuất khẩu nông sản

Bình Phước cần Cơ chế cho vay theo Chuỗi giá trị xuất khẩu nông sản

 •   29/07/2022 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 1129
 •   Phản hồi: 0
Bình Phước chưa bao giờ thuận lợi trong việc thuyết phục cộng đồng doanh nghiệp liên kết chuỗi xuất khẩu hoặc xây dựng chuỗi giá trị xuất khẩu nông sản quốc tế. Trong tình hình mới hiện nay, các quốc gia nhập khẩu nông sản chủ lực như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,… và đặc biệt là thị trường tiềm năng lân cận là Trung Quốc đã nhanh chóng thay đổi cơ chế quản lý nhập khẩu và đòi hỏi truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm ở mức rất sâu. Những quốc gia này gián tiếp đòi hỏi người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp của tỉnh Bình Phước muốn xuất khẩu được nông sản, thực phẩm thành công thì ngoài việc liên kết với các nhà xuất khẩu, nhập khẩu quốc tế thì phải hoàn thiện ngay chuỗi giá trị xuất khẩu nông sản ngay tại sân nhà. Ngành sản xuất và chế biến gỗ đã đi đầu trong việc hoàn thiện chuỗi giá trị xuất khẩu vào Mỹ và EU và đang tiếp tục mở rộng quy mô chuỗi và thị trường mới; Ngành sản xuất và chế biến hạt điều, hạt tiêu và thực phẩm (heo, gà) đã cơ bản hình thành chuỗi giá trị xuất khẩu vào Mỹ, EU, Nhật Bản và Trung Quốc; trong khi Ngành trồng và đóng gói Sầu riêng đang hình thành chuỗi giá trị xuất khẩu vào Trung Quốc và nhiều nước khác trước khi mở đầu cho công cuộc tăng tốc xuất khẩu nông sản của tỉnh Bình Phước vào nhiều thị trường tiềm năng. Các tác nhân tham gia chuỗi giá trị xuất khẩu đang phải cạnh tranh gay gắt về mọi mặt trên thị trường toàn cầu, việc tăng tốc xuất khẩu hiệu quả đòi hỏi những chiến lược cho vay toàn diện và chuyên sâu của ngành Ngân hàng cho chính chuỗi giá trị xuất khẩu trước khi tính tới việc ưu đãi về quy mô vốn, lãi suất, thời gian cho vay và ân hạn. Nỗ lực này đang đòi hỏi sự cấp bách không chỉ gỡ khó cho quốc gia, địa phương như tỉnh Bình Phước, cộng đồng xuất khẩu trên địa bàn mà cho chính Hệ thống ngân hàng tại địa phương.
Binh Phuoc localities with the Agricultural Product Export Acceleration Program

BU DANG: Agro-products for export need to be upgraded to a district-level strategy

 •   28/07/2022 07:01:00 AM
 •   Đã xem: 816
 •   Phản hồi: 0
Bu Dang district is located in the eastern strip of Binh Phuoc province and has the largest natural area in the province. Bu Dang together with Phuoc Long town and districts Phu Rieng, Bu Dop and Bu Gia Map form a large northeastern strip of land favored by nature. Their planting regions of vegetable, tubers, fruits and nuts are creating a large enough strength to attract foreign importers as well as domestic and foreign investors in deep processing of agro-products. The region also attract logistics center for frozen-cold storage. Because it is adjacent to the Southern region, the Central Highlands, Lam Dong province and the Kingdom of Cambodia, this strip of land is particularly interested by the international importers for its ability and own characteristics in order to supply cashews, durians and other agro-products.
Binh Phuoc localities with the Agricultural Product Export Acceleration Program

Binh Phuoc DoIT restructures priority solutions to strengthen the DDCI Index 2022

 •   26/07/2022 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 1492
 •   Phản hồi: 0
Binh Phuoc Province’s District and Department Competitiveness Index (DDCI) 2021 was first announced based on the survey results of types of enterprises in the province in 2021. Accordingly, Binh Phuoc Department of Industry and Trade (DoIT) was ranked 10th on competitiveness (good level) out of a total of 14 departments and agencies evaluated and classified. From the survey results, the DoIT was evaluated in 8 basic aspects including: Transparency and accessibility to information; Informal expenses; Time costs; Fair competition; Business Support; Legal institutions; Dynamic, innovative and efficient performance; and Roles of heads.
The goal of Binh Phuoc Department of Industry and Trade in the new situation

78% of the searching on Binh Phuoc’s Industry & Trade Portal from four major markets

 •   25/07/2022 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 839
 •   Phản hồi: 0
The four largest and potential export markets of Binh Phuoc province are the US, Canada, Germany and China. Those interested in Binh Phuoc province’s Industry and Trade activities account for 78% of the searching on the official Portal of Binh Phuoc Department of Industry and Trade (www.socongthuongbp.com.vn), the rest is mainly from other European countries. Therefore, the Portal opens business opportunities between local supply sources and foreign agricultural markets in order to maximize benefits of local farmers, cooperatives, enterprises and investors.
Địa phương với Chương trình tăng tốc xuất khẩu nông sản

BÙ ĐĂNG: Nâng tầm thành Chiến lược cấp Huyện cho Nông sản xuất khẩu

 •   25/07/2022 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 1088
 •   Phản hồi: 0
Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nằm trong dải phía Đông của Tỉnh và là Huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất Tỉnh. Bù Đăng cùng với thị xã Phước Long và các huyện Phú Riềng, Bù Đốp và Bù Gia Mập tạo thành một dải Đông Bắc rộng lớn và trù phú được thiên nhiên ưu đãi. Diện tích trồng trọt rau, củ, quả và hạt của dải này đang tạo thành thế mạnh đủ lớn của vùng trồng để hấp dẫn các nhà nhập khẩu nước ngoài, các nhà đầu tư chế biến sâu nông sản trong và ngoài nước, và các trung tâm Logistics cấp đông-kho lạnh vệ tinh cho vùng phía Nam. Do tiếp giáp khu vực Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng và Vương quốc Campuchia nên dải này được các thị trường nhập khẩu quốc tế quan tâm đặc biệt về khả năng cung ứng hạt điều, sầu riêng, và nhiều loại nông sản khác mang đặc trưng của vùng. Thị trường nông sản quốc tế đang cạnh tranh gay gắt, nông sản của Bù Đăng cũng chịu áp lực trong nhiều năm qua về chi phí sản xuất và thương mại, giá bán nông sản trong và ngoài nước. Điều này đòi hỏi Bù Đăng phải cơ cấu lại diện tích trồng, sản lượng thu hoạch và chế biến, cũng như tăng giá trị tăng thêm của mỗi nhóm sản phẩm để vượt qua các thách thức nêu trên. Tuy nhiên, trong tình hình mới hiện nay, cũng giống như các địa phương khác trên địa bàn Tỉnh, Bù Đăng cần nâng các Nghị quyết, Kế hoạch hành động thành một Chiến lược tổng thể để giải quyết bài toán chung của dải Đông Bắc về đảm bảo quy mô thương mại, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý các vùng trồng, cơ chế chia sẻ rủi ro và trách nhiệm để mở cửa thị trường xuất khẩu cho từng loại nông sản chung, cạnh tranh về giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm cuối cùng và đặc biệt làm cho người nông dân địa phương trụ vững với nông nghiệp để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống dân cư, đẩy mạnh công nghiệp chế biến sâu xuất khẩu và kích thích thương mại nội vùng, cũng như nhiều mục tiêu kinh tế và xã hội khác.
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Hướng dẫn Xuất khẩu Chính ngạch Nông sản Việt Nam sang Trung Quốc

 •   24/07/2022 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 1072
 •   Phản hồi: 0
Binh Phuoc localities with the Agricultural Product Export Acceleration Program

BINH PHUOC Province’s DoIT & directing the province’s DURIAN EXPORT

 •   24/07/2022 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 946
 •   Phản hồi: 0
The export of fresh durian fruits grown in Vietnam to the Chinese market was officially opened in July 2022 through the Vietnam and China Protocol on phytosanitary requirements for export of fresh durian fruits. However, farmers, cooperatives and businesses in Binh Phuoc province have to prepare a lot of careful and expensive steps so that not only Chinese authorities allow the import of the shipment that complies with the above Protocol and many other related agricultural product import regulations, but also such shipments have to be accepted by Chinese importers under import - export contracts. The Protocol does not provide that fresh durian fruits grown in Binh Phuoc province can be exported immediately if all of the requirements for fresh durian fruits have not been met; This export opportunity of Binh Phuoc should not be missed or delayed. In order to achieve the highest efficiency, Binh Phuoc Department of Industry and Trade accompanies the community to concretize this Protocol and all relevant requirements into strategic, sustainable and effective steps before other agricultural products are opened for accessing the Chinese market.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay653
 • Tháng hiện tại14,859
 • Tổng lượt truy cập5,244,893
Thuốc nam trị tiểu đường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây