nấu ăn, đầm dự tiệc, máy đo độ ẩm

Liên kết

Trang nhất » Quản lý cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh - Bảo vệ quyền lợi người tiêuSTT Tên thủ tục hành chính Mã số Mức độ Chi tiết
1

Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

 
Mức 2
               
 
2 Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp  T-BPC-200823
-TT
Mức 2
3 Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp  T-BPC-200825-TT  Mức 2
4 Tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung   Mức 2