Danh mục thông tin

Liên kết

Trang nhất Tin Tức Hoạt động ngành Khuyến công TV&PTCN
Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam 3 tháng cuối năm 2014

Chủ nhật - 12/10/2014 20:51

Tình hình chung

            Theo đánh giá của Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương), tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2014, có chuyển biến theo hướng tích cực, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Dự báo những tháng cuối năm, sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng với các yếu tố khả quan gồm:

            (i) Các doanh nghiệp trong nước có xu hướng gia tăng nhập khẩu nguyên vật liệu, đây có thể coi là tín hiệu tốt cho sự hồi phục của sản xuất.

            (ii) Nhiều sản phẩm của các ngành như sản xuất điện, sản xuất hàng thiết bị điện, điện lạnh, sản xuất đồ uống, chế biến nông, lâm sản … có mức tiêu thụ tăng dẫn đến sản xuất tăng.

            (iii) Các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu từng bước phát huy tác dụng, các hoạt động xúc tiến thương mại trên thị trường nội địa được tích cực triển khai sẽ góp phần tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho.

            (iv) Các nhóm hàng dệt may, da giày, linh kiện điện tử đã có đơn hàng ổn định, nhu cầu khách hàng tăng.

            (v) Thị trường bất động sản phục hồi kéo theo sản xuất của các ngành công nghiệp có liên quan tăng trưởng.   

            Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên vẫn còn một số thách thức mới gây áp lực cho sản xuất, kinh doanh trong nước: Sự kiện biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc ở một số mặt hàng xuất khẩu, các rào cản thương mại tiếp tục gia tăng, áp lực cạnh tranh toàn cầu hóa….

            Do vậy, dự báo trong những tháng cuối năm 2014 vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhưng không cao, ước tính cả năm 2014 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ 6% đến 6,5%.

Nhiệm vụ

            Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khuyến công năm 2013 và 9 tháng năm 2014, trong các tháng còn lại của năm 2014, hoạt động khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính, cụ thể như sau:

            1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công ỏ Trung ương đến nay đã cơ bản đầy đủ. Để đảm bảo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, trong thời gian tới cần tập trung rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công tại địa phương cho phù hợp với các quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, Thông tư số 46/2012/TT-BCT, Thông tư số 36/2013/TT-BCT, Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai và thực hiện công tác khuyến công, những nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật còn vướng mắc, chưa cụ thể thì cần được kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để sửa đổi và bổ sung.

            2. Theo các quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, việc tổ chức phân cấp quản lý đã được cụ thể rõ ràng, đề nghị các địa phương cần tăng cường  công tác quản lý, kiểm tra giám sát.

            3. Tích cực tổ chức triển khai thực hiện tốt các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được giao. Tập trung thực hiện các đề án đang triển khai, rà soát và chủ động thực hiện các đề án chưa triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; quản lý sử dụng có hiệu quả kinh phí khuyến công đã được giao. Thực hiện công tác thanh quyết toán, thanh lý các hợp đồng thực hiện các đề án khuyến công theo đúng quy định của Nhà nước.

            4. Hướng các nội dung của hoạt động khuyến công để góp phần thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển công nghiệp cả năm 2014 của từng địa phương và toàn ngành công nghiệp, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015.

            5. Hoàn thành kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2014 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Đẩy nhanh công tác xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2015 gửi cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

            6. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp (Tư vấn xây lắp điện, năng lượng; tư vấn thiết kế, giám sát công trình xây lắp; tư vấn lập dự án đầu tư....); tư vấn khuyến công.

Các giải pháp chủ yếu

            Từ các kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và 9 tháng năm 2014, để hoàn thành kế hoạch năm 2014, trong các tháng cuối năm 2014 cần tập trung thực hiện những giải pháp chủ yếu sau:

            1. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015 và Quyết định số 389/QĐ-BCT ngày 11/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP.

            2. Các Sở Công Thương tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đề án khuyến công, đảm bảo hoàn thành các đề án khuyến công được giao đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ cũng như các quy định khác về quản lý hoạt động khuyến công. Các đơn vị được giao kế hoạch tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ thực hiện các đề án khuyến công, kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương năm 2014 được giao.

            3. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến văn bản, quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến công ở các Trung tâm, các huyện, xã, thị trấn.

          4. Đẩy mạnh công tác thống kê, củng cố cơ sở dữ liệu, hàng quý báo cáo định kỳ về Bộ Công Thương (qua Cục Công nghiệp địa phương) và UBND cấp tỉnh về tình hình thực hiện chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương theo quy định. Nghiên cứu cải cách các thủ tục hành chính trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý, thanh quyết toán đề án khuyến công nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khuyến công.

            5. Tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng với các phương thức phong phú và đa dạng.

            6. Nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm Khuyến công để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trên cơ sở kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế và đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc.

            7. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn, tạo nguồn thu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả hơn.

            8. Đẩy mạnh hoạt động khuyến công để góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trong từng thời kỳ, từng năm. Ưu tiên các nguồn lực cho hoạt động khuyến công để phát triển công nghiệp tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định kinh tế - xã hội vùng nông thôn.

            9. Quan tâm xây dựng các chương trình, đề án khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm với nguồn kinh phí lớn nhằm tạo sự bứt phá và có bước chuyển rõ rệt cho sự phát triển của ngành. Ngoài các hoạt động khuyến công theo đề án có hỗ trợ tài chính, cần tăng cường hoạt động tư vấn khuyến công hỗ trợ phi tài chính cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

            10. Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công; vừa phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của cả vùng.

            11. Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2015./.

Nguồn tin: Bộ Công thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 2270

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 70553

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7968878


Thuê nhà riêng, học lập trình android , Vinhomes Gallery Giảng Võ iphone 7, van bang 2 cao dang dieu duong tphcm, Liên thông cao đẳng dược tphcm, Liên thông cao đẳng dược, Rèm vải, tuyen dung y duoc, cho thue xe , tử vi 2018, shisha thuốc lá điện tử vape, tu mat cu,