Luật Lâm nghiệp có 12 chương, 108 điều, tăng 4 chương và 20 điều so với Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. Luật Lâm nghiệp đã mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng liên kết chuỗi các hoạt động lâm nghiệp từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến thương mại lâm sản. Luật cũng thể chế hóa chế định sở hữu rừng; quy định chặt chẽ việc quản lý rừng tự nhiên... Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 (Tải về )

Luật Thủy sản gồm 9 chương, 105 điều, giảm 1 chương và tăng 43 điều so với Luật Thủy sản năm 2003. Luật bổ sung 1 chương về kiểm ngư nhằm thiết lập cơ sở pháp lý cao nhất cho tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư Việt Nam. Ngoài ra, luật có nhiều nội dung mới như quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; điều tra, đánh giá, khai thác nguồn lợi thủy sản; quy định về quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy sản... Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 (Tải về )

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài đã sửa đổi, bổ sung 11 điều trong số 36 điều của luật hiện hành. Các nội dung chính của luật liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan đại diện, bổ nhiệm thành viên cơ quan đại diện; chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan đại diện. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 (Tải về )

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng gồm 3 điều. Trong đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến nâng cao năng lực quản trị, điều hành; minh bạch hóa nguồn vốn góp, ngăn ngừa, hạn chế sở hữu chéo; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý tổ chức tín dụng yếu kém. Luật có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 (Tải về )

Luật Quy hoạch gồm 6 chương, 59 điều và 3 phụ lục. Luật quy định hệ thống quy hoạch gồm quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; quy hoạch đô thị, nông thôn; quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Bên cạnh đó, luật có các quy định về nguyên tắc chủ yếu trong hoạt động quy hoạch, nội dung quy hoạch; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch; trách nhiệm quản lý Nhà nước và thông tin quy hoạch... Để bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch, có 8 luật có quy định về quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung và 25 luật khác cần được sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi sẽ hoàn thành trước ngày 01/01/2019 (Tải về )
Luật Quản lý nợ công gồm 10 chương, 63 điều, quy định về huy động, sử dụng vốn vay, trả nợ và các nghiệp vụ quản lý nợ công. Trong đó, có các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý nợ công; chỉ tiêu an toàn nợ công, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, hằng năm... Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 (Tải về )