Danh mục thông tin

Liên kết

Trang nhất Tin Tức Hoạt động ngành
Hội chợ Quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

Chỉ đạo của Bộ Công Thương trong việc xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020

Thứ hai - 08/09/2014 08:14

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, trên cơ sở đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và dự báo tình hình trong nước, thế giới và khu vực trong giai đoạn tới, dự báo tác động của diễn biến ở biển Đông ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước; quán triệt tinh thần Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, có tính khả thi cao, gắn kết với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

          Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 theo định hướng của Chính phủ là: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát đi đôi với đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Củng cố và mở rộng các mối quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

          Một số định hướng chính trong xây dựng kế hoạch 2016 – 2020:

          Xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 cần gắn với việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển, Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực và Đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư với các nước, tăng cường tính tự chủ, độc lập của nền kinh tế, tránh sự phụ thuộc nhiều vào một thị trường. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016 – 2020 tăng khoảng 6,5 – 7%/năm.

          Xây dựng kế hoạch trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tham gia có hiệu quả các khu vực mậu dịch tự do với các đối tác kinh tế - thương mại. Chủ động, tích cực phát huy vai trò thành viên Cộng đồng ASEAN để tận dụng cơ hội phát triển bền vững. Chú trọng phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo.

          Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020 về: (i) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; (ii) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; (iii) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

          Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, cụ thể là:

          - Thực hiện tái cơ cấu công nghiệp, nghiên cứu xây dựng và điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện từng vùng, thị trường, phát triển các cụm công nghiệp, khu công nghiệp theo hướng tập trung, liên kết để khuyến khích các thành phần kinh tế tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

            Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất kinh doanh. Phát triển mạnh các vùng sản xuất để chủ động cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, thay thế dần nguyên liệu nhập khẩu; phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm gia công, lắp ráp. Tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp; tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

          - Đẩy mạnh công nghiệp chế biến sâu khoáng sản; hạn chế và không xuất khẩu khoáng sản thô.

          - Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đối với các dự án đầu tư trọng điểm của ngành công nghiệp như: các dự án nguồn và lưới điện, dầu khí, luyện kim, chế biến khoáng sản, hóa chất và phân bón… để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, tránh gây thất thoát, lãng phí và ảnh hưởng đến cân bằng nguồn cung – cầu trên thị trường. Huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh.

          - Thực hiện động bộ các giải pháp mở rộng chuyển đổi thị trường, phát triển thị trường mới. Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là những mặt hàng có giá trị gia tăng cao; kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu đối với những mặt hàng không khuyến khích, phù hợp với quy định của WTO. Đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, không để phụ thuộc vào một thị trường.

          - Quan tâm phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị để nâng cao vị thế và uy tín của hàng hóa sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài. Chủ động xây dựng các chương trình phát triển sản xuất hàng hóa trong nước, trước hết là các nguyên vật liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014 – 2020. Tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo cơ chế thị trường.

          - Tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đầu cơ nâng giá, gây rối loạn thị trường. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý nghiêm các vi phạm.

          - Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, đặc biệt là với các đối tác quan trọng. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để tranh thủ các nguồn lực bên ngoài và mở rộng thị trường. Có kế hoạch thực hiện các cam kết, tận dụng các cơ hội hội nhập và khắc phục những khó khăn, thách thức. Bảo vệ tài sản và an toàn tuyệt đối cho nhà đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài.

          - Hoàn thiện cơ chế và mô hình thực hiện quyền sở hữu nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp và hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện công khai, minh bạch về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

          Một số nội dung chủ yếu trong xây dựng kế hoạch 2016 – 2020 của ngành công nghiệp và thương mại:

          Căn cứ mục tiêu phát triển GDP bình quân 6,5 – 7%/năm, ngành công thương đặt ra những mục tiêu sau:

            * Về Công nghiệp:

            Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp giai đoạn đến năm 2020 đạt 6,5 – 7%; Tổng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng trong cơ cấu kinh tế (%GDP) đến năm 2020 chiếm 42 – 43%; Tỷ trọng hàng công nghiệp xuất khẩu/tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 85 – 88%; Giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao giai đoạn đến năm 2020 đạt khoảng 45%.

            * Về xuất nhập khẩu:

            Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân 14 – 15%/năm; Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn tăng trưởng xuất khẩu, giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân dưới 10%/năm; Giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu ở mức dưới 5% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020.

            * Về thương mại nội địa:

            Đóng góp của thương mại trong nước vào tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nền kinh tế đến năm 2020 chiếm khoảng 14%; Tốc độ tăng bình quân hàng năm của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020 khoảng trên 17 – 19%/năm; Tỷ trọng mức bán lẻ hàng hóa theo thành phần kinh tế đến năm 2020: khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 80%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 20%; Đến năm 2020, tất cả các xã đều có chợ đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp và xây mới các chợ đầu mối nông sản, chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; 80% số thị trấn có hình thức tổ chức phân phối qui mô nhỏ và vừa; hình thành 01 sở giao dịch gạo tại Cần Thơ, 01 sở giao dịch cà phê tại Đắc Lắc và một số trung tâm đấu giá hàng nông sản.

            Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và mục tiêu phấn đấu của toàn ngành để xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của ngành công thương tỉnh, thành phố ở mức phấn  đấu cao nhất. Phấn đấu có mức tăng trưởng cao và bền vững./.

Nguồn tin: Bộ Công thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 3762

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57303

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8748076