nấu ăn, đầm dự tiệc, máy đo độ ẩm

Liên kết

Trang nhất » Công nghiệp tiêu dùng
Hóa chất - Dầu khí - Công nghiệp tiêu dùng


STT Tên thủ tục hành chính Mã số Mức độ Tải về 
1

Cấp giấy đăng ký khai báo hóa chất nguy hiểm 

 
Mức 2
2 Cấp giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp    Mức 2
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện     Mức 2
4 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện    Mức 2
5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện   Mức 2
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí hóa lỏng vào chai   Mức 2
7 Cấp giấy phép sản xuất rượu (dưới 3 triệu lít/năm)   Mức 2
8 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu (dưới 3 triệu lít/năm)   Mức 2